• سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 26/05/2020

به قیمت تمام شده یکهزار و 102 میلیارد و 500 میلیون ریال؛

«ومعادن» سهام خود در «گهر انرژی سیرجان» را واگذار می کند

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات{ومعادن) در نظر دارد تمام سهام تحت تملک خود در شرکت گهر انرژی سیرجان به میزان 24.5 درصد را به قیمت تمام شده دفتری هزار و 102 میلیارد و 500 میلیون ریال به شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه واگذار نماید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در نظر دارد تمام سهام تحت تملک خود در شرکت گهر انرژی سیرجان به میزان 24.5 درصد را به قیمت تمام شده دفتری هزار و 102 میلیارد و 500 میلیون ریال به شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه واگذار نماید.

ومعادن هدف از این اقدام را تجمیع سهام شرکت های فعال در حوزه انرژِی در شرکت فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه عنوان کرده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما