• چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 26/02/2020

بر اساس صورت های مالی ۶ماهه؛

شناسایی زیان ۱۰۹۷ریالی برای هرسهم «بکهنوج»

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در صورت های مالی ۶ماهه خود از شناسایی زیان یک هزار و ۹۷ریالی برای هر سهم خبر داد.

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در اطلاعات و صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱تیر۱۳۹۸ برای هرسهم یک هزار و ۹۷ریال زیان شناسایی کرد.این شرکت در دوره مورد گزارش زیان عملیاتی را ۴۱میلیارد و ۵۷۸میلیون ریال، زیان خالص را ۶۹۴میلیارد و ۶۸۳میلیون ریال و زیان انباشته پایان دوره را ۵۳۲میلیارد و ۲۵۴میلیون ریال اعلام کرده است.

«بکهنوج» در تشریح اهداف خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرد که حفظ آمادگی نیروگاه و انجام به موقع تعمیرات دوره ای با مدیریت نقدینگی و پیگیری اصلاح نرخ های فروش برق در بازار برق و وصول مطالبات از اهداف شرکت است.این شرکت اعلام کرده است که نرخ فروش برق در قرار داد برق تضمینی برای واحد بخار برابر قرارداد و تعدیل بر پایه نرخ ارز نیمایی تعدیل می شود. همچنین فروش واحد های یک و دو گازی نیروگاه شوباد که برابر اعلام های قبلی مطابق قرارداد مدت فروش آنها در قرارداد فروش برق تضمینی پایان یافته و در بازار برق به فروش می رسد برابر نرخ فروش برق با توجه به دوران کم باری میان بار و پرباری به فروش می رسد.«بکهنوج» سوخت برای فروش برق در قرارداد برق تضمینی واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به عهده خریدار دانست و نرخ سوخت برای واحد های گازی یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد که در بازار برق عرضه می شوند را ۵۰ریال اعلام کرد.

این شرکت قصد دارد در صورت تغییر نرخ ارز برای تسهیلات دریافت شده از صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن هزینه های مالی نیز تغییر دهد. از سوی دیگر «بکهنوج» به دنبال تمدید فروش برق تضمینی و بازنگری محاسبه تعدیل صورتحساب های فروش برق تضمینی است. بازنگری و اصلاح نرخ فروش برق واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد پس از ورود واحدهای گازی به بازار، سندیکای تولیدکنندگان برق درخواست افزایش نرخهای فروش برق (انرژی و آمادگی) در بازار را به وزارت نیرو ارایه کرده است که این درخواست در جلسه هیات تنظیم بازار برق مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

«بکهنوج» پیگیری امکان ریالی شدن تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی همانند روشی که برای گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در قانون رفع موانع تولید مصوب شده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما