• پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ -
  • 23/01/2020

اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده‌های مرفه و ثروتمند نیست. این علم برای اقشار کم‌درآمد که اتفاقا دخل و خرجشان همخوانی ندارد کاربرد‌های بیشتری خواهد داشت.
بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که افزایش قیمت کاهو در روزهای گذشته به واسطه کاهش عرضه به دلیل افزایش حجم صادرات این محصول به کشورهای همسایه بوده است.
رییس انجمن صنفی مرغ گوشتی ایران گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان است، قیمت منطقی آن برای مصرف کننده نباید کمتر از ۱۳۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰ تومان باشد.
صفحه 1