• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 19/09/2020

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی:

حمایت از اشتغالزایی 1200 نفری در مجتمع تخت گنبد سیرجان

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ضمن تشریح مهمترین اقدامات تسهیلاتی صندوق بیمه به معادن و شرکت های معدنی در سال گذشته گفت: مجتمع معدنی وکارخانه مس تخت گنبد سیرجان از جمله کارخانه هایی بود که با استفاده ازبیمه نامه های اعتباری صندوق بیمه، سبب اشتغالزایی حدود 1200 نفر شد.

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ضمن تشریح مهمترین اقدامات تسهیلاتی صندوق بیمه به معادن و شرکت های معدنی در سال گذشته گفت: مجتمع معدنی و کارخانه مس تخت گنبد سیرجان از جمله کارخانه هایی بود که با استفاده از بیمه نامه های اعتباری صندوق بیمه، سبب اشتغالزایی حدود 1200 نفر شد.

صابر سنایی عضو هیئت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با اشاره به اقدامات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در سال 98 عنوان کرد: این صندوق در سال گذشته شرکت های معدنی زیادی را تحت پوشش بیمه ای و تسهیلاتی خود قرار داد. 

وی افزود: افزایش ظرفیت کارخانه مس تخت گنبد واقع در شهرستان سیرجان از کارخانه های معدنی مورد حمایت بوده که با تولید کنستانتره 25درصدی و با پیشرفت فیزیکی 60 درصدی خود، اشتغالزایی حدود 1200 نفری را به همراه داشته است.
سنایی در پایان گفته های خود به تسهیلات مورد ارایه به پیمانکاران نیز اشاره کرد و گفت: دو شرکت آپادانا کاوش ایرانیان و آرمان گهر سیرجان نیز از جمله شرکتهای پیمانکارانی بودند که از خدمات صندوق در سال 98 استفاده کردند.

اخبار مرتبط
نظرات شما