• سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ -
  • 20/04/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش بازار؛
در معاملات دومین هفته بهمن ۹۹ در بورس منطقه ای کرمان تعداد 33 میلیون و 705 هزار سهم به ارزش بیش از 602 میلیارد و 206 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته قبل از آن 24 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات هفته منتهی به بیست و چهارم دی ماه 99 در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 61 میلیون و 107 هزار سهم به ارزش بیش از 879 میلیارد و 253 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 39 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات دومین هفته شهریور ۹۹ در «بورس منطقه‌ای کرمان» تعداد 29 میلیون و 982 هزار سهم به ارزش بیش از 599 میلیارد و 175 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 37 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات اولین هفته شهریور ۹۹ در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 41 میلیون و 16 هزار سهم به ارزش بیش از 950 میلیارد و 494 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات سومین هفته مرداد ۹۹(منتهی به 22 مرداد) در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 53 میلیون و 319 هزار سهم به ارزش بیش از 1043 میلیارد و 137 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات دومین هفته بهمن 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 68 میلیون و 889 هزار سهم به ارزش بیش از 458 میلیارد و 112 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به دوم بهمن 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 63 میلیون و 211 هزار سهم به ارزش بیش از 385 میلیارد و 90 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 31 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات سومین هفته دی ماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 72 میلیون و 846 هزار سهم به ارزش بیش از 377 میلیارد و 745 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 75 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات سومین هفته آذر 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 74 میلیون و 737 هزار سهم به ارزش بیش از 476 میلیارد و 354 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 31 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات دومین هفته آذرماه98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 103 میلیون و 223 هزار سهم به ارزش بیش از 362 میلیارد و 363 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 7 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات اولین هفته آذرماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 214 هزار سهم به ارزش بیش از 338 میلیارد و 816 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 94 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به هشتم آبان98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 30 میلیون و 528 هزار سهم به ارزش بیش از 179 میلیارد و 739 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 6 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به اول آبان 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 55 میلیون و 684 هزار سهم به ارزش بیش از 190 میلیارد و 924 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 29 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به سوم مهر 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 95 میلیون و 630 هزار سهم به ارزش بیش از 542 میلیارد و 177 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 41 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
در معاملات اولین هفته شهریورماه98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 80 میلیون و 528 هزار سهم به ارزش بیش از 433 میلیارد و 645 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به 23 مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 21 میلیون و 966 هزار سهم به ارزش بیش از 122 میلیارد و 779 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 47 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته از مردادماه 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 31 میلیون و 243 هزار سهم به ارزش بیش از 255 میلیارد و 68 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات هفته منتهی به دوم مرداد 98 در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 25 میلیون و 155 هزار سهم به ارزش بیش از 222 میلیارد و 866 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 15 درصد کاهش داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 56 میلیون و 449 هزار سهم به ارزش بیش از 221 میلیارد و 734 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 17 درصد رشد داشته‌است.
گزارش بازار؛
درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 443 هزار سهم به ارزش بیش از 265 میلیارد و 592 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 3 درصد کاهش داشته‌است.