• چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ -
  • 13/11/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

داستان دریافت ارز 4200 تومانی توسط کرمان موتور چه بود؟
در روز های اخیر پیرامون دریافت سهمیه ارز شرکت «کرمان موتور» حاشیه هایی ایجاد شده بود که این شرکت را به ارایه توضیح در این زمینه واداشت.