• پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 18 August 2022

  • پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 18 August 2022
کاهش رضایت فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹؛

عملکرد منفی نهادهای مرتبط با محیط کسب‌وکار

شاخص ملی حاصل از اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ بیانگر کاهش سطح رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به سال ۱۳۹۹ است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نتایج چهارمین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. بر اساس این مطالعه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی به ترتیب نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیشترین میزان رضایت را داشتند.
هرچند طبق ارزیابی صورت گرفته به‌طورکلی شاخص ملی عدد ۴,۷۹ (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده است که نشان‌دهنده رضایت کمتر فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ (۴.۶۶) است.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انجام می‌شود که بر این اساس در چهارمین دوره آن که مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌شود، حدود ۲۳۰۰ فعال اقتصادی از مجموعه سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری مشارکت و در آن ۴۴ دستگاه اجرایی و نهاد (۱۸ دستگاه اصلی، ۲۳ دستگاه فرعی و ۳ اتاق) را با توجه به چهار معیار سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و درنهایت شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات، ارزیابی کردند.
طبق یافته‌های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی معادل عدد ۴,۷۹ بوده است (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان می‌دهد وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ که این عدد معادل ۴.۶۶ بوده، کاهش یافته است.
از دیگر نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور در سال ۱۴۰۰ بالا بودن سطح رضایت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی به ترتیب نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.
از طرفی سه دستگاه اصلی به ترتیب بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه، کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها کسب کردند.
بــر اســاس یافته‌هــای ایــن طــرح در ســال 1400،دســتگاه های اجرایــی در ســه اســتان بوشهر، مازندران و مرکزی بــه ترتیــب بیشــترین میــزان رضایــت فعــالان اقتصــادی را جلــب کرده‌اند و در مقابــل دســتگاه‌های اجرایــی در ســه اســتان کرمانشاه، تهــران و یزد کمتریــن میــزان رضایــت فعـالان اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص داده‌انــد.
بر اساس نتایج حاصل شده، ارزیابی کرمانی‌ها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در فاصله ۵۱/۴ تا ۷۵/۴ از شاخص بوده که وضعیت میانه و متوسطی را نشان می‌دهد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/4456
اخبار مرتبط
نظرات شما