• یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ -
  • 10 December 2023

  • یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ -
  • 10 December 2023

خرید سیم خاردار و فنس گالوانیزه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، " خرید سیم خاردار و فنس گالوانیزه(تجدید) " به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۷۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. (کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.)

- تضمین شرکت درمناقصه: (فرآیند ارجاع کار) : ضمانت نامه بانکی
- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه (فرآیند ارجاع کار): ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۸/۱۱/۹۷ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت ۱۳ روز پنج شنبه تاریخ ۲/۱۲/۹۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ ۱۴/۱۲/۹۷ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸.۳۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۵/۱۲/۹۷
- مبلغ برآورد: ۳۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:کرمان – خیابان هزار و یکشب- نبش کوچه ۲۱ – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان – اداره قراردادها. تلفن:۶-۳۲۴۷۳۹۸۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس دفتر ثبت نام:۴۱۹۳۴-۰۲۱
توضیحات :
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است 
تبعیت ازدستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است
کلیه پاکات بایستی ازطریق سامانه بارگذاری وپاکت الف علاوه برسامانه بصورت فیزیکی(لاک ومهرشده) نیز باید ارائه شود
شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمان
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/80
اخبار مرتبط
نظرات شما