• دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ -
  • 15 July 2024

  • دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ -
  • 15 July 2024
تنها 8 درصد غذای ایرانیان از دیم‌زارها تامین می‌شود؛

فاجعه‌ای به نام کشت دیم

طبق اعلام جهادکشاورزی متوسط عملکردی اراضی دیم ایران 1.2 تن در هکتار است. برهمین اساس نیز تنها 8 درصد غذای ایرانیان از دیم‌زارها تامین می‌شود. درحالی که این رقم در دنیا حدود 70 درصد است...

آنچه در سالیان متمادی منجر شده است، متوسط عملکرد در  اراضی دیم رشد نکند ، عدم تامین بذور مناسب و آموزش کشاورزان است. روندی که کماکان ادامه دارد. حتی طرح جهش تولید در دیم زارها نیز  تغییر محسوسی در تامین 8 درصدی غذا از دیم زارها ایجاد نکرده است. چون فقط حدود 50 هزار کشاورز در این طرح شرکت کردند. درحالی که بالغ بر 4 میلیون بهره بردار در این حوزه فعال هستند. آن هم در شرایطی که دولت ایران روابط بین المللی مناسبی با دنیای قدرتمند ندارد و نیازمند تامین امنیت غذایی از طریق داخل است.
وزیر جهادکشاورزی هم وضعیت نامطلوب تولید در دیم زارها  را تایید می‌کند، او با اشاره به اینکه  ۷۰ درصد غذای مردم دنیا از کشت دیم تامین می‌شود و تنها ۳۰ درصد از زراعت آبی  است؛ گفت: ما در ایران قابلیت بسیار زیادی داریم که متاسفانه روی کشت دیم کار نکردیم، کشاورزان دیم کار میزان برداشت عملکردشان پایین است چون بذر مناسب برای کشت دیم اصلاح شده به آنها ندادیم و آموزش‌های مناسب را فرا نگرفتند و براین اساس طرح جدید جهش دیم را در کشور آغاز کردیم.
روزگذشته سید جواد ساداتی‌نژاد در لرستان البته خطاب به کشاورزان اعلام کرد بزودی خبر خوشی به آنها خواهد دارد. او به تبصره ۸ لایحه بودجه 1402 نیز اشاره کرد و گفت: با این تبصره رونق خوبی برای کشاورزان خواهد داشت.
در  تبصــره 8 ،آمــده اســت کــه «نهاده‌هــای کشــاورزی (کــود و بــذر) اعــم از تولیــد داخلــی و وارداتــی در ســال 1402 صرفــا بـه نرخ‌هـای مبتنـی بـر قیمـت تمـام شـده و تـک نرخـی و در مـورد اقلامی کـه در بـورس کالا عرضـه مـی‌شـود بـه نـرخ‌هـای کشـف شـده در بـورس عرضـه می‌شود.» بند ج این تبصره تاکید می‌کند، «وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف اسـت، حمایت‌هـای لازم از تولیـد محصولات اساسـی کشـاورزی را مشـروط بـه مدیریـت الگـوی کشـت و رعایـت مقـررات مربـوط و در نظـر گرفتـن بهبـود بهـره‌وری و کاهـش مصـرف آب در واحـد محصـول در سـقف اعتبـارات ایـن قانـون بـه بهره‌بـرداران بـه عمـل آورد
ساداتی‌نژاد همچنین از تحویل سند تک برگ تمام اراضی کشاورزی به کشاورزان تا پایان دولت سیزدهم خبر داد. وعده‌ای که مشخص نیست چقدر واقعی باشد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6348
اخبار مرتبط
نظرات شما