• چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 19 June 2024

  • چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 19 June 2024
«شنگن» جدید؛

فرصتی طلایی برای تجار ایرانی؟

ویزای «شنگن» شورای همکاری‌های خلیج فارس می‌تواند فرصتی طلایی برای تجار ایرانی است؟ اخیرا کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال طراحی ویزایی یکپارچه توریستی هستند...

جدیدترین پایش تحولات منطقه نشان می‌دهد، طراحی این ویزا توریستی یکپارچه با هـدف جذب گردشگران بیشتر به منطقـه و رونق بیشتر صنعت توریسم است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران،منطقه شورای همکاری خلیج فارس به دلیل برخورداری از خدمات باکیفیت، لوکس و امکانات مدرن و پیشـرفته گردشـگری ماننـد هتل‌های لوکـس، فروشـگاه‌های بـزرگ، پارک‌هـای موضوعـی و مکان‌های تفریحـی، بـه یکـی از مهمتریـن مقاصـد گردشـگری در جهـان تبدیـل شـده اسـت.
اثر جام قطر
نکتـه جالـب این است که  تجربـه موفـق در برگـزاری جـام جهانـی 2022 قطـر، بـه تقویـت همکاری‌هـای کشـورهای حـوزه خلیج فارس در زمینه گردشگری کمک کرده است. در همین راستا، بر اساس گزارش موسسه مطالعات خلیـج فـارس کـه در 13 دسـامبر 2022 منتشـر شـد، برگـزاری جـام جهانـی قطـر، یـک فرصـت اقتصـادی خوبـی برای امارات و عربستان سعودی و همچنین به میزان کمتری برای عمان و کویت فراهم آورده بود و می‌تواند الگوی خوبی برای همکاری در سایر رویدادهای مهم بین‌المللی که در منطقه برگزار می‌شود و ارتقـای همکاری‌هـا در زمینـه گردشـگری و اقتصـادی بیـن ایـن کشـورها ارائـه کند. طـی برگـزاری جـام جهانـی، سـه کشـور عربسـتان سـعودی، امـارات و عمـان، مجـوز ورود و خـروج بـه طرفـداران فوتبـال را صـادر کـرده بودنـد.
هدف‌گـذاری آنهـا بـرای سـال 2022 ، جـذب 8.3 میلیـون گردشـگر بـود کـه موفـق بـه جـذب بیـش از هدف‌گـذاری خـود، یعنـی 9.9 میلیـون گردشـگر شـدند. براساس این گزارش، در صورت تداوم همکاری‌های مشترک در زمینه گردشگری در کشورهای حاشیه خلیـج فـارس و اجـرای ابتـکار اسـتراتژی‌های یکپارچـه در زمینـه توریسـم، منطقـه خلیـج فـارس وارد مرحلـه جدیـدی می‌شـود و قـادر خواهـد بـود تـا جایـگاه خـود در نقشـه توریسـم بین‌المللـی را تقویـت کنـد.
ویزای عربستان تهدید یا فرصت
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس بـرای اعطـای ویـزای توریسـتی بـا هـدف جـذب توریسـت‌های بیشـتر بـه عنوان بخشی از اهداف تنوع بخشیدن به اقتصاد و عدم وابستگی صرف بر صادرات نفت و گاز صورت می‌گیرد.
 در همیـن راسـتا، عربسـتان سـعودی در مـارس 2023 قوانیـن جدیـدی را بـه تصویـب رسـاند؛ از جملـه اعطـای ویـزای توریستی الکترونیکی به ساکنان کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین لغو ویزا به دارندگان ویزای توریستی یا تجاری معتبر از آمریکا، بریتانیا یا یکی از کشورهای پیمان «شنگن» و اقوام درجـه یـک آنهـا.
شنگن برای همه
قطـر نیـز سـامانه‌ای را توسـعه داده تـا آن را بـه بسـتری بـرای صـدور کلیـه ویزاهـای توریسـتی بـرای ورود بـه خـاک خـود، بـه عنـوان بخشـی از طـرح تشـویق بخـش گردشـگری و سـرمایه‌گذاری در ایـن کشـور تبدیـل کنـد.
 در این بین امـارات نیـز از طریـق خدمـات هوشـمند خـود، از بخـش گردشـگری در کشـور حمایـت کـرده و تسهیلات جدیـدی را بـرای گردشـگران فراهـم سـاخته اسـت. دولـت امـارات، سیسـتم ویـزای توریسـتی چنـد ورودی را بـرای تمامـی ملیت‌ها تعیین کرده و تمامی امکانات لازم را برای بازدیدکنندگان و گردشگران فراهم کرده است.
ویـزای توریسـتی در امـارات، بـا امـکان سـفرهای متعـدد و بـا اعتبـار پنـج سـاله صـادر می‌شـود کـه بـه دارنـده آن اجـازه می‌دهـد، هـر بـار بـه مـدت 90 روز در ایـن کشـور اقامـت داشـته باشـند و امـکان تمدیـد 90 روز دیگـر نیـز وجـود دارد.
در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، بحریـن نیـز در سـال‌های اخیـر، بـه تقویـت بخـش توریسـم و احیـای سـفر بـه ایـن کشـور علاقمند شـده اسـت و تسهیلات ارائـه شـده ایـن کشـور، شـامل اعطـای ویـزای تجـاری و گردشـگری بـه مـدت یـک مـاه، بـا امـکان تمدیـد 3 ماهـه از طریـق ویـزای فـوری بـه بیـش از 60 کشـور جهـان و ویـزای الکترونیکـی بـه 102 کشـور می‌شـود.
وزارت گردشـگری عمـان نیـز بـا صـدور بخشـنامه‌ای، اعطـای ویـزای توریسـتی بـرای اتبـاع برخـی از کشـورها را تسـهیل کـرده اسـت و طرحـی را بـرای تسـهیل و توسـعه مراحـل صـدور روادیـد بـرای سـفر بـه ایـن کشـور راه‌انـدازی کـرده اسـت.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/7520
اخبار مرتبط
نظرات شما